Josaphat

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting is eigenaar van het 24 hectare grote terrein van het voormalige rangeerstation Josaphatwaar een gemengde en duurzame wijk zal ontwikkeld worden, met als thema ‘Wonen en werken in een park’.

  • De MSI (toen de Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed, MVV) heeft het terrein van 24 hectare gekocht van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur (FSI). Het bestaat uit een braakliggend terrein en een industriezone en ligt tussen de Leopold III-laan, de Gilisquetlaan en de Wahislaan, aan een lijn van het toekomstige GEN.
  • Het oude spoorwegterrein is gesaneerd door de NMBS.
  • Gewestelijke en gemeentelijke actoren hielden samen een brede denkoefening over de bestemming van de site. Die leidde tot de opstelling van een richtplan, dat de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in maart 2014 heeft goedgekeurd. Daarna zijn er een groot aantal technische onderzoeken uitgevoerd, gecoördineerd door de MSI, om de eerste opties verder uit te werken, te bekrachtigen en te verbeteren. Het plan werd eveneens onderworpen aan een milieueffectenrapport om ervoor te zorgen dat de nieuwe wijk harmonieus wordt geïntegreerd in de omgeving.
  • In juni 2018 organiseerde  perspective.brussels de ‘Week van de grote stadsprojecten’ om de stand van zaken en de grote uitdagingen van de eerste 10 richtplannen van aanleg (RPA’s) voor te stellen aan het publiek: Josaphat, Heyvaert, Ninoofsepoort, mediapark.brussels, Weststation, Usquare.brussels, Delta-Herrmann-Debroux, Zuid, Wet en Bordet.
  • In oktober en december 2019 organiseerde perspective.brussels een openbaar onderzoek naar het ontwerp van het Richtplan van Aanleg (RPA) voor de site Josaphat.
  • In juli 2021 keurde de Brusselse regering in eerste lezing de nieuwe versie van het ontwerp van RPA Josaphat goed. De volgende opties zijn ontwikkeld: de wijk verbinden met de omliggende wijken en de ontwikkeling laten samengaan met het behoud van zijn karakter als groene long (de groene ruimten nemen voortaan 40% van de oppervlakte van het ontwerp van RPA in, dat is bijna 13,5 ha); maximum 1.200 woningen bouwen (er zouden onder meer 323 sociale woningen en 215 middenklassewoningen komen) en met aandacht voor de sociale mix en de kwaliteit; de nodige voorzieningen vestigen (school, crèches, sport, cultuur, recreatie); het industrieterrein met voorzieningen uitrusten, moderniseren en herwaarderen. Zo heeft de MSI een landschappelijke kwaliteitsstudie naar de site uitgevoerd die de grote principes vastlegt voor de inrichting van de openbare ruimte en de groenvoorzieningen, evenals een mobiliteitsstudie om de verkeersomstandigheden op de bestaande wegen te verbeteren naarmate de wijk zich ontwikkelt.
  • De MSI zal gebruikmaken van de periodes waarin de procedures lopen voor de goedkeuring van de strategische en verordenende planning om de operationalisering van de site voor te bereiden op twee niveaus. Ten eerste heeft de MSI in december 2017 een openbare aanbestedingsprocedure gelanceerd voor de aanstelling van een ontwikkelaar voor de realisatie van een eerste ontwikkelingsfase bestaande uit de bouw van ongeveer 650 publieke en private woningen in het zuiden van de site. Daarnaast coördineert de maatschappij alle interventies voor de ontwikkeling en inrichting van het gebied die de diverse publieke actoren uitvoeren om het terrein bouwrijp te maken, groenvoorzieningen aan te leggen en voorzieningen te bouwen in het gebied.
  • In dit kader publiceerde Beliris in september 2019 een ontwerpopdracht voor de inrichting van publieke en groene ruimtes in de prioritaire zone Josaphat. De aanbesteding weerspiegelt de gedeelde ambities van Beliris en de MSI. De opdracht heeft betrekking op de inrichting van groene ruimtes (Spoorpark van 2,8 ha langs het spoor, spoorwegtaluds, enz.) en de openbare ruimte (wegen, Wahisplein, De Boeckplein, Gillisquetplein, enz.), de infrastructuur met onder meer twee voetgangers- en fietsersbruggen over de sporen, de integratie van voorzieningen zoals een paviljoen/kiosk en alle werken aan de nutsvoorzieningen (riolering, leidingnet, enz.).
  • In maart 2021 benoemde Beliris Michel Desvigne voor het ontwerp van de groenvoorziening en openbare ruimte van Josaphat.
  • Van augustus tot oktober 2020 en van juli tot september 2021 organiseerde de MSI de ‘Zomer in Josaphat’. Dit tijdelijke project op het terrein gaf Brusselaars de kans om een deel van het voormalige rangeerstation Josaphat te betreden. Er waren allerlei activiteiten mogelijk, zowel cultureel als sportief: wandelen, luieren in de zon, picknicken, iets drinken, petanquen, enz. Dat gebeurde in speciaal afgebakende zones, in overleg met Leefmilieu Brussel en de gemeenten Evere en Schaarbeek, en met respect voor de coronamaatregelen.

Bijgewerkt: 22.08.2022

Project managers