MSI zoekt multidisciplinair team voor ontwerp brandweerkazerne en wijksportvoorziening

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) publiceerde een Europese openbare aanbesteding voor de selectie van een multidisciplinair team(*) voor het ontwerp en de begeleiding van de bouw van een nieuwe brandweerkazerne, aangevuld met een sportvoorziening die openstaat voor de wijk.. Het Brussels Gewest zal dit pand bouwen op de Bergensesteenweg 409, tussen het kanaal en de Bergensesteenweg in Anderlecht.

Dit nieuwbouwproject bedraagt ongeveer 5.700 m² bruto, waarvan ongeveer 1.300 m² voor de sportvoorziening. Het Gewest plant de opening in 2024. De selectieprocedure verloopt in twee fasen. De eerste fase is een 'selectiefase', waarin de MSI maximaal 3 tot 5 kandidaten zal overhouden, die uitgenodigd worden om een voorontwerp in te dienen. De tweede fase is een 'benoemingsfase', waarin de MSI in samenwerking met de DBDMH en de Gemeente en op basis van de voorontwerpen zal beslissen welke kandidaat de opdracht krijgt.

Duurzaam project dat openstaat naar de wijk

De publicatie van deze Europese openbare aanbesteding volgt op de goedkeuring door de Gewestregering op 23 mei van het gemengde ontwikkelingsproject voor deze site, bestaande uit de bouw van een nieuwe brandweerkazerne, de verhuizing van enkele logistieke diensten van de Dienst Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) en het creëren van een gemeenschappelijke sportvoorziening voor de DBDMH en de buurtbewoners. Voor de aansturing en uitvoering van dit project heeft de Brusselse regering een gedelegeerde opdracht gegeven aan de MSI voor de montage van het project.

Minister-president Rudi Vervoort zegt hierover: "Het gewest heeft de ambitie om op deze plaats een voorziening te realiseren die enerzijds de brandweer in staat stelt om haar opdrachten zo efficiënt mogelijk uit te voeren en die anderzijds een nieuwe voorziening creëert voor de Kuregemwijk die openstaat voor de stad en voor de bewoners en de gebruikers van de wijk. Het project gaat uit van drie principes. Een: de modernisering van de kazernes van de DBDMH binnen het Brussels Gewest, zodat deze optimaal beantwoorden aan de huidige normen voor dienstverlening aan de bevolking, voor het comfort van de medewerkers en voor de duurzaamheid van gebouwen. Twee: de dynamiek die voortvloeit uit de diversiteit van functies en de optimalisering van het vastgoed die het Kanaalplan voorstaat en het invullen van de behoeften die naar boven kwamen bij de uitwerking van het Stadsvernieuwingscontract. Drie: het streven om de beschikbare gronden en financiële middelen te optimaliseren.”

De Staatssecretaris voor Brandbestrijding en Medische Noodhulp en Stedenbouw Pascal Smet benadrukt: "Dit project is symbolisch voor een stad die, door hen te voorzien van een adequate infrastructuur, haar brandweerkorpsen respecteert en een Gewest dat nadenkt over de nieuwe ontwikkelingen voor de wijken en al haar inwoners. Het is een win-win, efficiënte en inclusieve oplossing. De brandweer heeft nieuwe infrastructuren nodig. De definitie van dit programma is vertrokken vanuit de overeenstemming tussen de behoeften van de DBDMH en de buurt. Dat heeft geleid tot het streven naar een gedeeld gebruik van de ruimtes, zodat deze site en de publieke middelen zo goed mogelijk worden benut. De brandweer heeft een omnisporthal nodig voor de training maar gebruikt ze niet altijd. Om er optimaal gebruik van te maken, werd overeengekomen om het uit te breiden en het open te stellen voor het publiek buiten de uren die aan de DBDMH zijn gewijd. Daarnaast maakte de site het mogelijk om extra ruimtes te creëren. Naast de kazerne is er ook een sportuitrustingsprogramma voor de buurt tevoorschijn gekomen. Het project laat zien dat de brandweer een kazerne wil creëren die openstaat voor de stad en die een bijdrage levert aan de herontwikkeling van de Kuregemwijk.”

Samenwerking tussen regionale en gemeentelijke actoren

Gilles Delforge, directeur van de MSI, licht toe: "Naast deze combinatie van functies, benadrukt het bestek van de opdracht eveneens de noodzaak dat het ontwerp rekening houdt met de volledige levenscyclus van het gebouw, enerzijds via een globale kostenberekening die de kosten voor het beheer (zoals energie) en latere ingrepen in het gebouw integreert en anderzijds de omkeerbaarheid van het ontwerp en de uitvoering waardoor een renovatie op latere termijn en het hergebruik van de materialen wordt vergemakkelijkt."

Staatssecretaris Pascal Smet preciseert: "De site aan de Bergensesteenweg 409 is sinds 7 november 2018 eigendom van de DBDMH. Hier komt de Voorpost van de Brandweerdienst (VOPO) die nu gevestigd is in een gebouw aan de Bergensesteenweg 627, het behoud waarvan zeer dure renovaties zou vereisen, die niet mogelijk zijn. Het toekomstige gebouw zal ook plaats bieden aan de logistieke diensten die nu gevestigd zijn in de stafkazerne in Helihaven (maskerlabo en linnenkamer), zodat meer comfort en efficiëntie geboden kan worden en meer plaats vrijkomt in de overbelaste Helihaven."

Meteen na de aankoop van de site kreeg de MSI de opdracht om een programma te ontwikkelen dat aansluit op de behoeften van de DBDMH en dat de eventuele andere mogelijkheden analyseert. De MSI ontwikkelde dit programma in nauwe samenwerking met de DBDMH, de Bouwmeester, urban.brussels, perspective.brussels en de gemeente Anderlecht, en met medewerking van Brussel Mobiliteit en Leefmilieu Brussel.

(*) Volledige ontwerpopdracht in een multidisciplinair team (architectuur, stabiliteit, speciale technieken, expertise op het vlak van milieu en duurzaamheid, EPB-coördinatie, veiligheids- en welzijnscoördinatie, akoestiek, BIM)

More on