MSI zoekt team voor ontwikkeling van geïntegreerd onthaalcentrum voor druggebruikers

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) publiceerde een Europese openbare aanbesteding voor de selectie van het multidisciplinair team voor de ontwikkeling en begeleiding van de bouw van een geïntegreerd centrum voor kwetsbare druggebruikers. Het Brussels Gewest heeft de MSI de opdracht gegeven om dit centrum te realiseren aan de Havenlaan 55, naast het kantoor van de Haven van Brussel, die eveneens ruimtes zal gebruiken in dit toekomstige gebouw.

Dit nieuwbouwproject (dat wordt gebouwd na de afbraak van twee verouderde gebouwen, zie foto) beslaat ongeveer 5.000 m² bruto, waarvan iets meer dan 4.000 m² voor het geïntegreerde centrum en bijna 1.000 m² voor de Haven van Brussel. De selectieprocedure verloopt in twee fasen. Tijdens de eerste fase voor de selectie zal de MSI maximaal 3 à 5 kandidaten overhouden die een offerte mogen indienen. In de tweede fase van de toekenning zal de MSI de kandidaten beoordelen op basis van hun gedetailleerde offerte (ontwerpschetsen) om te bepalen wie de opdracht krijgt.

Voor het totale project treedt de MSI op als bouwheer namens het Brussels Gewest. Het zal daarvoor nauw samenwerken met Brussel Preventie en Veiligheid, dat het totale project financiert voor 12,3 miljoen euro, de Haven van Brussel, die het terrein naast haar kantoor in erfpacht heeft gegeven aan het Brussels Gewest, de Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het team van de Brusselse Bouwmeester en de vzw Transit.

Het Brussels Gewest plant de opening van het geïntegreerde centrum voor kwetsbare druggebruikers in 2025.

De aanbesteding is beschikbaar op www.publicprocurement.be.

Uitwerking van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan

De publicatie van deze Europese aanbesteding volgt op de beslissing van de gewestregering op 12 december 2019 om het vereiste budget vrij te maken voor deze operatie, op voorstel van minister-president Rudi VERVOORT en minister Alain MARON.

Minister-president Rudi VERVOORT onderstreept: “Dit geïntegreerde centrum voor kwetsbare druggebruikers is een belangrijke realisatie van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan van het gewest.” Concreet gaat het, volgens de minister-president, “om een zeer laagdrempelig geïntegreerd centrum. Dat betekent dat het druggebruikers zal accepteren zonder voorwaarden, anoniem, met gratis dienstverlening, de klok rond geopend, met een specifiek op vrouwen gericht onthaal. Het inloophuis zal een combinatie van dienstverlening en aanpak mogelijk maken: onthaal, zorgverlening, psychosociale hulpverlening, opvang, socioprofessionele inschakeling… Het centrum wil een echt referentiecentrum op het gebied van verslaving worden en eveneens onderzoek en sociale innovatie in de gezondheidszorg ondersteunen.”

Rudi Vervoort verwijst er nog naar dat “dit project expliciet vermeld staat in het regeerakkoord 2019-2024, in het hoofdstuk ‘De toegang tot de gezondheidszorg waarborgen en ongelijkheid aanpakken’, paragraaf 3 ‘Universele toegang tot gezondheidszorg’: “Ten slotte verbindt de Regering zich ertoe een risicobeperkingsbeleid te voeren voor potentiële gebruikers en druggebruikers (ook voor alcohol). Daartoe gaat de Regering de inrichting van risicobeperkende gebruiksruimten steunen – via een nieuw geïntegreerd centrum dat wordt aangestuurd door de vzw Transit.”

Gewestelijke coördinatie

Alain MARON, minister van Gezondheid en Welzijn en ook bevoegd voor de Haven, legt uit dat “dit project zowel een maatschappelijke als een stedelijke doelstelling heeft. Het zal de Haven van Brussel de mogelijkheid bieden om haar diensten op een meer functionele manier aan te bieden op haar historische locatie. Bovendien brengt dit project een nieuw stedelijk evenwicht in de praktijk, want het zal leiden tot een betere benutting van de beschikbare oppervlakte, meer kwaliteit van de openbare ruimte en meer diversiteit van de stedelijke functies.”
 
Gilles DELFORGE, directeur van de MSI, is verheugd dat “de MSI opnieuw een rol kan spelen als gebiedsontwikkelaar, ten dienste van het Brussels Gewest. De MSI stuurt de uitvoering van grote stedelijke ontwikkelingsprojecten en de realisatie van openbare voorzieningen op gewestelijke schaal, die van nature onderling heel verschillend zijn. Dit toekomstige geïntegreerde centrum voor druggebruikers bevestigt de veelzijdigheid van de MSI, dat naast zijn rol op het gebied van huisvesting ook projecten voor voorzieningen coördineert, bestemd voor functies als cultuur, media, veiligheid, sport, hogere opleidingen en watersport. Zoals elke keer vervult de MSI deze rol van gebiedsontwikkelaar door de acties van de diverse betrokken partners te coördineren in nauwe samenwerking met hen.”

  • (*) Volledige ontwerpopdracht in een multidisciplinair team (architectuur, stabiliteit, speciale technieken, expertise op het vlak van milieu en duurzaamheid, EPB-coördinatie, veiligheids- en welzijnscoördinatie, akoestiek, BIM)
More on