Kanaal

Op 5 februari 2015 heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de methode voor de uitvoering van het Kanaalplan goedgekeurd. Het gewest geeft zichzelf 10 jaar om de ambities voor het kanaalgebied te concretiseren.

De doelstellingen zijn: de economische activiteiten in de stad behouden en de integratie daarvan bevorderen; huisvesting creëren voor alle type huishoudens om de bevolkingsgroei op te vangen; aangename en verbindende openbare plaatsen creëren (onder meer door de as van het kanaal en de omgeving te valoriseren); de voorwaarden creëren voor een open stad door een mix van functies en bevolkingsgroepen te bevorderen.

Om het potentieel van dit gebied te mobiliseren heeft de gewestregering een operationele perimeter van 700 hectare gedefinieerd, waarvan 300 hectare in overheidsbezit is. Het heeft opdracht gegeven aan een team bestaande uit: 

  • de bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: bewaakt de algemene visie van het Kanaalplan; voert zijn adviesopdracht uit om een architectuur en stedenbouw van hoge kwaliteit te garanderen; wordt ondersteund door een ‘research by design’ team;
  • het Brussels Planningsbureau perspective.brussels: planning, plus uitwerking en opvolging van het reglementair kader;
  • urban.brussels (stedenbouwkundige vergunningen);
  • een team van projectleiders bij de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), voor de coördinatie van de publieke en private projecten en voor de montage van sommige publieke projecten.

 

Rol van de MSI

De MSI is belast met de operationele uitvoering van het Kanaalplan.

De operationele perimeter hiervan (700 hectare, waarvan 300 hectare in overheidshanden) is een van de interventiegebieden van de MSI, waarin de maatschappij een beperkte grondregie heeft. De MSI vervult hier een tweeledige rol van coördinator en in sommige gevallen operator, uitgevoerd met een territoriale visie op de gehele perimeter.

Concreet betekent dit dat de MSI publieke en private projecten coördineert, met een rol van projectleider en ‘unieke toegangspoort’ naar de overheid, in een co-constructie samenwerking met en onder begeleiding van projectleiders. In sommige gevallen kan de MSI zelf projecten initiëren en uitvoeren, indien nodig via de grondregie (bijvoorbeeld Citroën-IJzer). De MSI kan ook het opdrachtgeverschap op zich nemen van publieke projecten, bijvoorbeeld voor de aanleg van infrastructuur, vanuit het principe van subsidiariteit, dat wil zeggen, indien blijkt dat de interventie van de MSI een meerwaarde vormt ten opzichte van andere publieke operatoren (voorbeelden: bouw van een nieuwe concertzaal voor Magasin 4, een sportinfrastructuur met regionale uitstraling, brandweerkazernes en een geïntegreerd opvangcentrum voor zeer kwetsbare druggebruikers).

Meer informatie over onze
realisaties en lopende
ontwikkelingen op deze site
.

Bijgewerkt: 22.08.2022

Project managers